Privacybeleid

Privacybeleid

Dit Privacybeleid werd voor het laatst geüpdatet op 2 december 2021.

DATAMAESTERS is een professionele dienstverlener in de informatiesector. Als organisatie gaan wij dan ook zorgvuldig om met persoonsgegevens. Op deze pagina leggen we uit welke data we verzamelen, hoe we die verzamelen en wat we ermee doen.

Tijdens uw bezoek aan deze website kan DATAMAESTERS persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. DATAMAESTERS zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy Statement omschreven doelen en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement bevat informatie over de doelen die DATAMAESTERS bij de verwerking van gegevens in verband met deze website nastreeft en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Door gebruik te maken van deze Website gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in dit Privacy Statement.

DATAMAESTERS verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om web statistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de website of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van producten en /of diensten te willen ontvangen).

Het bezoekersgedrag op DATAMAESTERS wordt gemeten met behulp van cookies van Google Analytics. Deze tool geeft ons inzicht in de (anonieme) statistieken zoals bezoekersaantallen en specifiek klikgedrag. IP adressen zijn geanonimiseerd, we slaan geen user ID’s op die u persoonlijk kunnen identificeren en maken geen gebruik van remarketing functionaliteiten.

Ook staan we Linkedin toe om specifieke cookies te plaatsen. Met behulp hiervan kunnen wij u via LinkedIn informeren op het moment dat we bijvoorbeeld een nieuw whitepaper hebben. Dit doen we onder andere door het inzetten van advertentiecampagnes op LinkedIn.

1. Verwerken van gegevens

Indien u gebruik maakt van de website van DATAMAESTERS, is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf op eigen initiatief verstrekt c.q. bepaalde gegevens van u zelf dient te verstrekken. DATAMAESTERS verwerkt deze gegevens:

  • teneinde deze website aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen en ten behoeve van de registratie voor bepaalde onderdelen van deze website;
  • teneinde u nadere informatie aangaande de dienstverlening door DATAMAESTERS toe te kunnen sturen hetzij per post of per e-mail en de dienstverlening van DATAMAESTERS, al dan niet via deze website, te optimaliseren;
  • teneinde u naslagmateriaal, marketingmateriaal of andere publicaties van DATAMAESTERS toe te kunnen zenden, hetzij per post of per e-mail;

DATAMAESTERS verzamelt als regel alleen informatie die minimaal nodig is om aan een verzoek van u te kunnen voldoen.

DATAMAESTERS verzamelt persoonsgegevens van medewerkers, sollicitanten, en kandidaten voor opdrachten. Wij verzamelen persoonsgegevens voor het aangaan van overeenkomsten en het uitoefenen van onze wettelijke verplichtingen: voortkomend uit het arbeidsrecht en voor de interne administratie. Uiteraard verzamelen we alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Gegevens nodig voor indiensttreding vragen wij pas op als iemand ook daadwerkelijk in dienst treedt. In ons personeelshandboek staat de procedure specifiek beschreven en tevens hoe wij omgaan met het delen van persoonsgegevens voor zakelijke doeleinden. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Kandidaten die bij ons op kennismakingsgesprek komen, kunnen aangeven of hun persoonsgegevens mogen worden opgenomen in het zogenaamde kandidatenbestand.

2. E-mail

Via de website kunnen ook e-mail berichten verzonden worden. In de berichten die op deze manier verzonden worden, staan uw gebruikersnaam en uw e-mail adres vermeld, evenals eventuele aanvullende informatie die u in het bericht opneemt. Indien u via een e-mail een verzoek of opmerkingen tot ons richt, is het mogelijk dat DATAMAESTERS voormelde gegevens verwerkt om bijvoorbeeld contact met u op te nemen voor/ter beantwoording van uw e-mail.

3. Bijzondere persoonsgegevens

DATAMAESTERS vraagt via de website niet om bijzondere persoonsgegevens. Wij raden u af om dit soort bijzondere persoonsgegevens te verstrekken.

4. Publicaties

Hoewel de meeste publicaties in de vorm van downloads worden aangeboden, bestaat ook de mogelijkheid om online of telefonisch publicaties van DATAMAESTERS aan te vragen. Wij vragen u om de bestelgegevens op te geven om verzending en betaling zo vlot mogelijk te laten verlopen.

5. Direct marketing

Behalve voor bijvoorbeeld mailing lists, waarvoor u zich kunt opgeven en waarbij u kunt aangeven dat u specifiek marketingmateriaal, andere publicaties en/of informatie van DATAMAESTERS wenst te ontvangen, kan DATAMAESTERS de persoonsgegevens die zij via haar website ontvangt ook ter ondersteuning van haar direct marketing activiteiten aanwenden. Indien u geen prijs stelt op informatie over de (nieuwe) dienstverlening door DATAMAESTERS, die u ongevraagd kan worden toegezonden, kunt u dit bij het opgeven van uw persoonsgegevens of in een reactie op een e-mail die u van DATAMAESTERS ontvangt, kenbaar maken. DATAMAESTERS zal dan verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden blokkeren.

6. Nieuwsbrief

Als u zich opgeeft voor onze nieuwsbrief, dan sturen wij u maandelijks nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

7. Derden

Uw persoonsgegevens zullen door DATAMAESTERS vertrouwelijk worden behandeld en niet voor andere doeleinden worden gebruikt of aan derden worden verstrekt tenzij:

  • DATAMAESTERS hiertoe wettelijk verplicht is;
  • u daar expliciet om vraagt;
  • dit nodig is om aan u publicaties, marketingmateriaal, naslagmateriaal of andere informatie toe te kunnen sturen;
  • u zich voor conferenties of evenementen inschrijft die door derden worden georganiseerd;
  • deze derden andere DATAMAESTERS entiteiten betreft.

De website van DATAMAESTERS wordt niet gebruikt om persoonsgegevens te verzamelen of samen te stellen met het doel om die extern te verspreiden, te gebruiken voor verkoopactiviteiten en/of om mailings te verzorgen ten behoeve van derden.

8. Bewaren van gegevens

DATAMAESTERS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hiervoor omschreven doeleinden voor het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) totdat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

9. Rechten

U heeft het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die DATAMAESTERS van u verwerkt. DATAMAESTERS streeft er naar haar website naar redelijkheid zo toegankelijk mogelijk maken om u in staat te stellen eventuele onjuistheden te herkennen en te corrigeren. Op uw verzoek zal DATAMAESTERS, indien mogelijk, uw persoonsgegevens van de huidige operationele systemen verwijderen.

DATAMAESTERS aanvaardt de verantwoordelijkheid om persoonsgegevens die door haar worden bewaard nadat die door u zijn verstrekt en op juistheid zijn gecontroleerd, zorgvuldig vast te leggen. DATAMAESTERS aanvaardt vervolgens echter geen verantwoordelijkheid voor het actualiteitsgehalte van eenmaal verstrekte persoonsgegevens. Indien mogelijk zal DATAMAESTERS, nadat zij er op attent is gemaakt dat bepaalde op de website verzamelde persoonsgegevens niet langer juist zijn, deze gegevens aanpassen aan de hand van nieuwe gegevens die wij van u, de geautoriseerde bezoeker ontvangen.

10. Beveiliging

DATAMAESTERS heeft algemeen aanvaarde technologische procedures en beveiligingsrichtlijnen geïmplementeerd om te voorkomen dat persoonsgegevens verloren gaan, misbruikt of vernietigd worden, of onbedoeld worden gewijzigd. Alle werknemers van DATAMAESTERS dienen zich aan de beveiligingsvoorschriften te houden die voor de gehele organisatie gelden. Persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor geautoriseerde werknemers van DATAMAESTERS, en deze werknemers hebben zich ertoe verplicht om de vertrouwelijkheid van deze informatie te waarborgen.

Rechten

Mocht u bij ons gesolliciteerd hebben en niet bij ons in dienst zijn getreden, dan worden de gegevens na een periode van 1 jaar verwijderd. U kunt ons ook vragen om uw gegevens direct te laten verwijderen.

Mocht er klachten zijn, dan streven we er als eerste naar om tot een oplossing te komen. Mocht dit niet lukken, dan bestaat het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tenslotte: wij houden geanonimiseerde bezoekersaantallen van onze website bij. De IP-adressen van deze bezoekers worden niet bijgehouden.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met datamaestersavg@datamaesters.nl.